Τρι­γω­νι­κές συ­ναλ­λα­γές και συ­νε­χές «σφυ­ρη­λά­τη­μα» της ελ­λη­νι­κής αι­γο­προ­βα­το­τρο­φίας

Την ώ­ρα που η η­πει­ρώ­τι­κη κτη­νο­τρο­φία, έ­νας α­πό τους πυ­λώ­νες της το­πι­κής οι­κο­νο­μίας, βγά­ζει ε­πι­θα­νά­τιους ρόγ­χους, ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης κ. Κα­χρι­μά­νης προέ­βη σε ση­μα­ντι­κές κα­ταγ­γε­λίες για τις παν­θο­μο­λο­γού­με­νες ει­σα­γω­γές πρό­βειου γά­λα­κτος. Σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που α­πο­κά­λυ­ψε τις δαι­δα­λώ­δεις δια­δρο­μές που ε­μπλέ­κουν ε­ται­ρίες α­πό διά­φο­ρα κρά­τη, ση­μειώ­νο­ντας ό­τι α­ντι­κει­με­νι­κός σκο­πός εί­ναι να ε­ξα­φα­νι­στούν τα ί­χνη που ο­δη­γούν στη νο­θεία. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρία, μέ­σω άλ­λης α­πό το φο­ρο­λο­γι­κό «πα­ρά­δει­σο» της Βουλ­γα­ρίας, ει­σά­γει γά­λα α­πό τη Γαλ­λία, το ο­ποίο δια­νέ­με­ται στη χώ­ρα α­πό ε­ται­ρία κυ­πρια­κών συμ­φε­ρό­ντων. Έχου­με έ­τσι μια πρώ­τη τε­τρά­δα που κά­νει χρυ­σές δου­λειές, πα­ρά το ό­τι αυ­τό α­πο­τε­λεί έ­να α­πό τα ι­σχυ­ρό­τε­ρα χτυ­πή­μα­τα, μέ­σα σε σω­ρεία άλ­λων, για την ελ­λη­νι­κή αι­γο­προ­βα­το­τρο­φία.
Να θυ­μί­σου­με μια α­νά­λο­γη ι­στο­ρία που α­πο­τέ­λε­σε δια­τρο­φι­κό σκάν­δα­λο στην Αγγλία το 2013. Πρό­κει­ται για τα μπι­φτέ­κια που δη­λώ­νο­νταν πα­ρα­σκευα­ζό­με­να α­πό 100% βό­ειο κρέ­ας, αλ­λά βρέ­θη­καν με ί­χνη χοι­ρι­νού και α­λο­γί­σιου κρέ­α­τος. Κα­τά ό­μοιο τρό­πο, σε ε­κεί­νο το δια­τρο­φι­κό σκάν­δα­λο ε­μπλέ­κο­νταν σουη­δι­κή ε­ται­ρεία, η ο­ποία συ­νερ­γά­ζο­νταν με γάλ­λο προ­μη­θευ­τή, ο ο­ποίος δια­τη­ρού­σε θυ­γα­τρι­κή στο Λου­ξεμ­βούρ­γο (άλ­λο ευ­ρω­παϊκό φο­ρο­λο­γι­κό «πα­ρά­δει­σο»), η ο­ποία μέ­σω ε­νός κύ­πριου έ­μπο­ρα, ο ο­ποίος συ­νερ­γα­ζό­ταν μ’ έ­ναν ολ­λαν­δό με­σά­ζο­ντα, ο ο­ποίος τε­λι­κά προ­μή­θευε τα νο­θευ­μέ­να με α­λο­γί­σια και χοι­ρι­νά «βό­εια κρέ­α­τα» για τα εν λό­γο μπι­φτέ­κια α­πό… ρου­μα­νι­κά σφα­γεία! «Μύ­λος», που λέει και ο λαός μας και ε­κεί. Πλην, ό­μως, ε­κεί έ­γι­νε λό­γος για «δια­τρο­φι­κό σκάν­δα­λο», οι αγ­γλι­κές αρ­χές γρή­γο­ρα α­πο­κά­λυ­ψαν το δί­κτυο, α­πέ­συ­ραν τα προϊό­ντα και ε­πι­μέ­ρι­σαν βα­ριά πρό­στι­μα.

Η νο­θεία

‘Όσο και αν α­πό τη μια πλευ­ρά η σύ­γκρι­ση με­τα­ξύ του αγ­γλι­κού και του ελ­λη­νι­κού κρά­τους κα­τα­λή­γει σε μια α­στειό­τη­τα, α­πό την άλ­λη πλευ­ρά η σύ­γκρι­ση χει­ρι­σμού της νο­θείας με­τα­ξύ ε­νός με­μο­νω­μέ­νου προϊό­ντος μιας ε­ται­ρίας και ε­νός ο­λό­κλη­ρου κτη­νο­τρο­φι­κού κλά­δου, κα­τα­λή­γει σε μια τρα­γω­δία. Πο­λύ δε μάλ­λον ό­ταν δια­κυ­βεύε­ται η ί­δια η υ­πό­στα­ση του λε­γό­με­νου κα­τά τα άλ­λα «ε­θνι­κού προϊό­ντος». Της «φέ­τας ΠΟΠ». Εδώ κα­νέ­νας δεν μι­λά για «δια­τρο­φι­κό σκάν­δα­λο», αλ­λά γί­νε­ται λό­γος για «κοι­νό μυ­στι­κό», που μπο­ρεί τά­χα να «ξορ­κι­στεί» με την κα­ταγ­γε­λία α­πό τον κο­ρυ­φαίο πο­λι­τεια­κό πα­ρά­γο­ντα της Πε­ρι­φέ­ρειας Ηπεί­ρου. Εδώ έ­χου­με α­νοι­χτά τα λι­μά­νια στα βυ­τιο­φό­ρα να με­τα­κι­νούν χω­ρίς κα­νέ­να έ­λεγ­χο χι­λιά­δες τό­νους γά­λα­κτος, που κα­νείς δεν ξέ­ρει που κα­τα­λή­γει, αλ­λά που σί­γου­ρα νο­θεύει την ελ­λη­νι­κή γα­λα­κτο­κο­μι­κή πα­ρα­γω­γή.
Κι ό­χι μό­νο αυ­τό. Ανοι­χτά εί­ναι τα λι­μά­νια και τα σύ­νο­ρα της χώ­ρας για την ει­σα­γω­γή ύ­πο­πτων, σο­βα­ρό­τα­των με­τα­δο­τι­κών νο­ση­μά­των ζώων. Από το 2015 έ­χει δη­μο­σιο­ποιη­θεί έ­ρευ­να της Κτη­νια­τρι­κής Σχο­λής Θεσ­σα­λο­νί­κης, που διε­νερ­γή­θη­κε σε ει­σα­γό­με­να α­πό τη Ισπα­νία πρό­βα­τα Assaf-E, την πε­ρίο­δο Φλε­βά­ρη 2011- Σε­πτέμ­βρη 2012. Τα ζώα αυ­τά σκορ­πί­στη­καν σε πέ­ντε κο­πά­δια στην Ήπει­ρο, Μα­κε­δο­νία και Πε­λο­πόν­νη­σο και ή­ταν ο­ρο­θε­τι­κά σε Lenti-ιούς. Δη­λα­δή σο­βα­ρό­τα­τες με­τα­δο­τι­κές ιώ­σεις. Φυ­σι­κά και δεν θα ή­ταν η μο­να­δι­κή φο­ρά και γι’ αυ­τό το λό­γο οι συ­νά­δελ­φοι ε­ρευ­νη­τές κα­τέ­λη­γα­ν: «λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη τα ευ­ρή­μα­τα προ­τεί­νου­με την κα­θιέ­ρω­ση πιο αυ­στη­ρής νο­μο­θε­σίας για τις α­γο­ρα­πω­λη­σίες προ­βά­των». Από κα­νέ­ναν δεν δό­θη­κε ση­μα­σία στην α­πο­κά­λυ­ψη, κα­νέ­να μέ­τρο δεν πάρ­θη­κε, με α­πο­τέ­λε­σμα να α­πο­δειχ­θεί πε­ρί­τρα­να μια άλ­λη… «φω­νή βοώ­ντος εν τη ε­ρή­μω». Τα συμ­φέ­ρο­ντα των ει­σα­γω­γέων πά­ντα ι­σχυ­ρό­τε­ρα των ντό­πιων πα­ρα­γω­γών σ’ αυ­τή τη χώ­ρα!

Ανά­γκη στή­ρι­ξης

Έτσι, με αυ­τά και με τα άλ­λα, φτά­σα­με στο έ­σχα­το ση­μείο ε­νώ ο κ. πε­ρι­φε­ρειάρ­χης να κα­ταγ­γέλ­λει τη σκαν­δα­λώ­δη ει­σα­γω­γή γαλ­λι­κού γά­λα­κτος, η γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νία «Δω­δώ­νη» να αρ­νεί­ται να πα­ρα­λά­βει ελ­λη­νι­κό γά­λα α­πό τους ντό­πιους πα­ρα­γω­γούς με μι­κρό­τε­ρη των τριά­ντα κι­λών η­με­ρή­σια πα­ρα­γω­γή (φη­μο­λο­γού­νται τα πε­νή­ντα κι­λά για αρ­γό­τε­ρα). Ακό­μη και αν περ­νά­ει έ­ξω α­πό το στά­βλο αυ­τών των κτη­νο­τρό­φων. Ακό­μη και αν κτη­νο­τρό­φοι συ­να­σπί­ζο­νται για την εκ­πλή­ρω­ση του ξε­διά­ντρο­που ο­ρίου.
Ο γί­γα­ντας της ελ­λη­νι­κής κτη­νο­τρο­φίας, η ελ­λη­νι­κή αι­γο­προ­βα­το­τρο­φία, α­ντί να στέ­κει ρω­μα­λέα και να δεί­χνει το δρό­μο της πα­ρα­γω­γι­κής α­να­συ­γκρό­τη­σης της η­πει­ρω­τι­κής Ελλά­δας, βρί­σκε­ται γο­να­τι­σμέ­νος, ό­λο και πιο α­δύ­να­μος. Αν και πο­τέ α­πό τη με­ριά του κρά­τους δεν εί­χε την προ­σο­χή που του έ­πρε­πε, στα μνη­μο­νια­κά χρό­νια σφυ­ρο­κο­πεί­ται πα­ντα­χό­θεν, πα­ντοιο­τρό­πως και δεν φαί­νε­ται κα­μία γραμ­μή υ­πο­στή­ρι­ξης. Ακό­μα χει­ρό­τε­ρα. Μέ­σα σε αυ­τή τη ζο­φε­ρή κα­τά­στα­ση, γι­γα­ντώ­νο­νται άλ­λες κα­τα­στρο­φι­κές αυ­τα­πά­τες σαν αυ­τή της «Διε­παγ­γελ­μα­τι­κής για τη Φέ­τα», ξε­χνώ­ντας και τον προ­βλη­μα­τι­κό ρό­λο της γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίας στο ό­λο δί­κτυο και το α­να­ντι­κα­τά­στα­το των κρα­τι­κών ε­λε­γκτι­κών μη­χα­νι­σμών προς ε­φαρ­μο­γή του νό­μου, αλ­λά και την ά­δο­ξη κα­τά­λη­ξη της «Διε­παγ­γελ­μα­τι­κής του Κρέ­α­τος» που κα­ταρ­ρέει κά­τω α­πό τις α­ντι­φά­σεις της.
Ο κτη­νια­τρι­κός κό­σμος που α­σχο­λεί­ται με την κτη­νο­τρο­φι­κή πα­ρα­γω­γή και που εί­ναι ταγ­μέ­νος στην υ­πε­ρά­σπι­σή των συμ­φε­ρό­ντων του κτη­νο­τρό­φου και του κα­τα­να­λω­τή, πρώ­τα πρώ­τα για έ­να κερ­δο­φό­ρο, ποιο­τι­κό, α­νό­θευ­το και υ­γιει­νό τρό­φι­μο, ξα­να­φω­νά­ζει κύ­ρια στον κτη­νο­τρό­φο, αλ­λά και σε ό­λη την κοι­νω­νία, ό­σο πιο δυ­να­τά μπο­ρεί:
α) Προ­σο­χή στη δια­χεί­ρι­ση των κο­πα­διών.
β) Τό­νω­ση των συλ­λο­γι­κών ορ­γά­νων πά­λης και διεκ­δί­κη­σης.
γ) Ανα­ζωο­γό­νη­ση της κα­τα­συ­κο­φα­ντη­μέ­νης συ­νε­ται­ρι­στι­κής ι­δέ­ας, που μό­νο υ­πό α­κη­δε­μό­νευ­τες συν­θή­κες μπο­ρεί να δώ­σει τα ση­μα­ντι­κά της ω­φε­λή­μα­τα.
δ) Η νο­θεία στα κα­τα­ξιω­μέ­να γα­λα­κτο­κο­μι­κά προϊό­ντα της χώ­ρας α­πο­τε­λεί έ­γκλη­μα ε­να­ντίων ό­λης τη κοι­νω­νίας.
ε) Απο­δέ­σμευ­ση α­πό αυ­τα­πά­τες που διαιω­νί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα.

Θεό­δω­ρος Χό­βο­λος,
πρό­ε­δρος πα­ραρ­τή­μα­τος Ηπεί­ρου του Πα­νελ­λή­νιου Κτη­νια­τρι­κού Συλ­λό­γου
Ηλιά­να Τσό­λιου, α­ντι­πρό­ε­δρος
πα­ραρ­τή­μα­τος Ηπεί­ρου του Πα­νελ­λή­νιου Κτη­νια­τρι­κού Συλ­λό­γου