Category: Κοινωνία

Να δώ­σου­με α­ξιο­πρέ­πεια στους πο­λί­τες, να βά­λου­με τέ­λος στη φαυ­λό­τη­τα

  Η μά­χη κό­ντρα στη φτώ­χεια και τον κοι­νω­νι­κό α­πο­κλει­σμό, κό­ντρα στα βα­θιά ρι­ζω­μέ­να συ­στή­μα­τα φαυ­λό­τη­τας και νε­πο­τι­σμού, που έ­χει θε­με­λιώ­σει το δί­πο­λο της χρε­ο­κο­πίας, ΝΔ και ΠΑ­ΣΟ­Κ, εί­ναι συ­νε­χής και α­διά­κο­πη. Αυ­τά που έ­χουν γί­νει ως τώ­ρα -σε συν­θή­κες α­σφυ­κτι­κής μνη­μο­νια­κής ε­πι­τή­ρη­σης και με πε­ριο­ρι­σμέ­νους πό­ρους- εί­ναι πολ­λά. Αυ­τά που δρο­μο­λο­γού­νται, με την κυ­βέρ­νη­ση να α­να­κτά αρ­κε­τούς πό­ντους δη­μο­σιο­νο­μι­κής […]

Read more ›
Επι­στρο­φή στην κα­νο­νι­κό­τη­τα στο νο­σο­κο­μείο Πα­τη­σίω­ν

Επι­στρο­φή στην κα­νο­νι­κό­τη­τα στο νο­σο­κο­μείο Πα­τη­σίω­ν

Ανοί­γει σύ­ντο­μα τις πύ­λες του ως ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη δο­μή ΤΟ­ΜΥ Η α­να­στρο­φή του κα­τα­στρο­φι­κού έρ­γου του υ­πουρ­γού KEEΛΠNO/Novartis-κα­τ’ ευ­φη­μι­σμόν Υγείας- Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη, μπαί­νει στην τε­λι­κή ευ­θεία σε ό,τι α­φο­ρά το Γε­νι­κό Νο­σο­κο­μείο Πα­τη­σίων. Σύ­ντο­μα α­να­μέ­νε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θεί σε αυ­τό η με­τε­γκα­τά­στα­ση του Κέ­ντρου Υγείας Πα­τη­σίων, που ε­δρεύει σε νοι­κια­σμέ­νο κτί­ριο ε­πί της Δρο­σο­πού­λου έ­να­ντι μη­νιαίου μι­σθώ­μα­τος 8.000 ευ­ρώ. Το δη­μό­σιο κτί­ριο […]

Read more ›
Απόδοση ασύλου στον Τουργκούτ Καγιά

Απόδοση ασύλου στον Τουργκούτ Καγιά

Η αποδοχή από την Υπηρεσία Ασύλου του αιτήματος για πολιτικό άσυλο από τον Τουργκούτ Καγιά κλείνει οριστικά και αμετάκλητα το δρόμο για την έκδοσή του και ανοίγει το δρόμο για την άμεση απελευθέρωση του τούρκου αγωνιστή. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η σχετική απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και η αποφυλάκισή του. Ανακοινώσεις για τη δικαίωση του Τουρκούτ Καγιά εξέδωσαν η Επιτροπή […]

Read more ›
Η εκμετάλλευση στον χώρο των αποκλειστικών νοσηλευτριών

Η εκμετάλλευση στον χώρο των αποκλειστικών νοσηλευτριών

Αποκλειστικοί νοσηλευτές/τριες. Ένα επάγγελμα γύρω από το οποίο κατά καιρούς, αλλά και σήμερα, έχουν εμφανισθεί και εμφανίζονται φαινόμενα ρατσισμού, οργανωμένης μαφίας, εκμετάλλευσης, μαύρης εργασίας, φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής, κοινωνικού αυτοματισμού, νομοθετικών κενών και ασαφειών που χρήζουν ανάλυσης και παρεμβάσεων, για να δοθούν λύσεις και να αποτρέψουν όλα τα παραπάνω φαινόμενα. Για να ασκήσει κάποιος/α το επάγγελμα του-της αποκλειστικού-ής νοσηλευτή-τριας χρειάζεται να έχει […]

Read more ›

Τρι­γω­νι­κές συ­ναλ­λα­γές και συ­νε­χές «σφυ­ρη­λά­τη­μα» της ελ­λη­νι­κής αι­γο­προ­βα­το­τρο­φίας

Την ώ­ρα που η η­πει­ρώ­τι­κη κτη­νο­τρο­φία, έ­νας α­πό τους πυ­λώ­νες της το­πι­κής οι­κο­νο­μίας, βγά­ζει ε­πι­θα­νά­τιους ρόγ­χους, ο πε­ρι­φε­ρειάρ­χης κ. Κα­χρι­μά­νης προέ­βη σε ση­μα­ντι­κές κα­ταγ­γε­λίες για τις παν­θο­μο­λο­γού­με­νες ει­σα­γω­γές πρό­βειου γά­λα­κτος. Σε συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που α­πο­κά­λυ­ψε τις δαι­δα­λώ­δεις δια­δρο­μές που ε­μπλέ­κουν ε­ται­ρίες α­πό διά­φο­ρα κρά­τη, ση­μειώ­νο­ντας ό­τι α­ντι­κει­με­νι­κός σκο­πός εί­ναι να ε­ξα­φα­νι­στούν τα ί­χνη που ο­δη­γούν στη νο­θεία. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρία, […]

Read more ›

Bullying: Αφη­ρη­μέ­νη ε­δα­φι­κο­ποίη­ση με στέ­ρεα θύ­μα­τα

Η α­πο­φυ­σι­κο­ποίη­ση των τε­χνο­λο­γιών βιο­πο­λι­τι­κής ως μια κά­ποια λύ­ση Στις 08 Ιου­νίου έ­να νέο παι­δί, μό­λις στα δε­κα­τέσ­σε­ρα με δε­κα­πέ­ντε του χρό­νια, έ­δω­σε τέ­λος στη ζωή του στην Αργυ­ρού­πο­λη. Ήταν θύ­μα bullying. Η εί­δη­ση σο­κά­ρει. Ού­τως ει­πείν, θέ­τει έ­να στοπ. Ένα γνω­σια­κό στα­μά­τη­μα για το πώς στα­μα­τάς κά­τι τέ­τοιο, ό­ταν δεν μπο­ρείς καν να το ερ­μη­νεύ­σεις. Και αυ­τή η (ε­παν)ερ­μη­νεία […]

Read more ›

Προς έναν αρμονικό μετασχηματισμό για το δημόσιο συμφέρον

  Η χρήση νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας –ή αλλιώς «ευφυής γεωργία»– έχει αποτελέσει το αντικείμενο δημοσιευμάτων και αντιπαραθέσεων κατά και μετά τη διαβούλευση της διακήρυξης του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) με τον τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα», π/υ 31 εκατ. ευρώ. Σε προηγούμενα άρθρα («Εποχή», 27.05.18 & 10.06.18) έγινε αναφορά στις κατευθύνσεις […]

Read more ›

Νέο περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο Μικρολίμανο

Σε μια περιοχή με τα χαμηλότερα ποσοστά πρασίνου και δημόσιου χώρου ανά κάτοικο Tης Γεωργίας Δάμα Απελευθερώνεται όλο το θαλάσσιο μέτωπο του Μικρολίμανου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μεγάλη ζώνη περιπάτου δίπλα στη θάλασσα και στη συνέχεια άλλη μια πλάτους 6,5 μέτρων για τα τραπεζοκαθίσματα των ταβερνών και καφετεριών, τα οποία πρόκειται να μετακινηθούν προς το εσωτερικό, αφήνοντας το χώρο […]

Read more ›
Η κοι­νω­νι­κή ευ­θύ­νη των για­τρώ­ν

Η κοι­νω­νι­κή ευ­θύ­νη των για­τρώ­ν

«Πι­στεύω ό­τι αν οι για­τροί συ­ναι­σθά­νο­νται τον κοι­νω­νι­κό τους ρό­λο πρώ­τα και με­τά τον ε­παγ­γελ­μα­τι­κό τους ρό­λο, και κυ­ρίως οι νέ­οι για­τροί, έ­χουν την ευ­και­ρία στις αι­τή­σεις για την πρω­το­βάθ­μια υ­γεία, εί­τε για τους γε­νι­κούς για­τρούς εί­τε για τους ει­δι­κευ­μέ­νους, να α­ντα­πο­κρι­θούν και να στη­ρί­ξουν το δη­μό­σιο σύ­στη­μα. Δεν βά­ζει κα­νείς το μα­χαί­ρι στο λαι­μό, ό­πως λέ­γε­ται, αλ­λά θεω­ρώ ό­τι […]

Read more ›

Τι επιδιώκουμε με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία;

Μια πολιτική επιλογή που θα αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και διαμόρφωσης «νέου παραγωγικού μοντέλου», που αξίζει πραγματικά αυτό το χαρακτηρισμό Για τη χάραξη πολιτικών σε οποιονδήποτε τομέα έχει σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα, πρέπει να αποτελεί αφετηρία η διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία γνώρισε μια κατάρρευση του δυναμικού της και ότι οι παραγωγικές της δυνατότητες πρέπει να ανοικοδομηθούν. […]

Read more ›