Category: Πολιτισμός

Αιώνια τιμωρία και «ταινίες εκδίκησης»

Αιώνια τιμωρία και «ταινίες εκδίκησης»

Του Ντέιβιντ Μακαρέι* Έγραψα κάποτε, στο πλαίσιο ενός μαθήματος φιλοσοφίας, ένα δοκίμιο για τη δυνατή σαγήνη που ασκούν οι «ταινίες εκδίκησης». Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η προτίμηση του κοινού για αυτές τις ταινίες εδράζεται στην ίδια εγγενή ικανότητα που ωθεί το ανθρώπινο είδος να θέλει να πιστεύει στην κόλαση, επιχείρησα να συνδέσω τη θεολογία με την ψυχολογία. Η ιδέα […]

Read more ›
Εργαζόμενες του σεξ και φεμινισμός: Μια συζήτηση με την κινηματογραφίστρια, Λίζι Μπόρντεν

Εργαζόμενες του σεξ και φεμινισμός: Μια συζήτηση με την κινηματογραφίστρια, Λίζι Μπόρντεν

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ H Λίζι Μπόρντεν γύρισε δύο από τις πιο σημαντικές ταινίες της δεκαετίας του ’80. Η πρώτη της ταινία, «Born in flames», βγήκε στις αίθουσες το 1983 και εκτυλίσσεται σε ένα κοντινό μέλλον, μετά από μια δημοκρατική σοσιαλιστική επανάσταση στις ΗΠΑ. Η ταινία παρακολουθεί μια ομάδα ριζοσπαστικών γυναικών, κυρίως ομοφυλόφιλες και έγχρωμες, που διαπιστώνουν ότι η […]

Read more ›

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Λιάνα Μαλανδρενιώτη lianam@otenet.gr Ο Δ. Σγούρος σε έργα Μπετόβεν, Σοπέν και Λιστ Ο Δημήτρης Σγούρος, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον καταξιωμένους πιανίστες της σύγχρονης εποχής, σε ένα σπάνιο ρεσιτάλ με μερικά από τα πιο φημισμένα έργα της πιανιστικής φιλολογίας του 19ου αιώνα. Ο διεθνής έλληνας πιανίστας με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία θα χαρίσει μοναδικές στιγμές μουσικής απόλαυσης στο κοινό, […]

Read more ›

KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» Παλεύοντας με το χρόνο Του Στράτου Κερσανίδη Ο χρόνος είναι ανίκητος, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να νικηθεί! Γιατί όταν η επιστήμη σου δίνει μόνο δύο χρόνια ζωής κι εσύ καταφέρνεις να είσαι ζωντανός μετά από 52 χρόνια, τότε μάλλον έχεις καταφέρει να νικήσεις το χρόνο. Ίσως γι’ αυτό να αποτελεί και το αγαπημένο του […]

Read more ›

KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» Παλεύοντας με το χρόνο Του Στράτου Κερσανίδη Ο χρόνος είναι ανίκητος, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να νικηθεί! Γιατί όταν η επιστήμη σου δίνει μόνο δύο χρόνια ζωής κι εσύ καταφέρνεις να είσαι ζωντανός μετά από 52 χρόνια, τότε μάλλον έχεις καταφέρει να νικήσεις το χρόνο. Ίσως γι’ αυτό να αποτελεί και το αγαπημένο του […]

Read more ›

65ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: Υψηλές κινηματογραφικές προσδοκίες

Την ε­πό­με­νη Πέ­μπτη 5 Φε­βρουα­ρίου και για έ­να δε­καή­με­ρο το ε­πί­κε­ντρο του πα­γκό­σμιου κι­νη­μα­το­γρά­φου με­τα­φέ­ρε­ται στο πα­ρα­δο­σια­κά πα­γω­μέ­νο Βε­ρο­λί­νο και στην Μπερ­λι­νά­λε, μια α­πό τις τρεις κο­ρυ­φαίες κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές διορ­γα­νώ­σεις στον κό­σμο, μα­ζί με αυ­τή των Κα­νών και της Βε­νε­τίας, ση­μα­το­δο­τώ­ντας πα­ράλ­λη­λα το πρώ­το η­με­ρο­λο­για­κά κι­νη­μα­το­γρα­φι­κό ρα­ντε­βού της νέ­ας χρο­νιάς με πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 200 ται­νίες στα διά­φο­ρα τμή­μα­τά της (Δια­γω­νι­στι­κό, Πά­νο­ρα­μα, […]

Read more ›

Όταν γελάνε οι άδαρτοι

Σω­τή­ρης Δη­μη­τρίου «Κο­ντά στην κοι­λιά» Εκδό­σεις Πα­τά­κη Δε­κέμ­βριος 2014 Τε­λι­κά, η πρό­τα­ση που κά­να­με τον Σε­πτέμ­βριο του 2012, με α­φορ­μή το τρί­το “α­φή­γη­μα” του Σω­τή­ρη Δη­μη­τρίου, «Η σιω­πή του ξε­ρό­χορ­του», πως πρό­κει­ται για μία ά­τυ­πη α­φη­γη­μα­τι­κή τρι­λο­γία, στην ο­ποία και δί­να­με τον τίτ­λο, «Ύμνος στην α­με­ρι­μνη­σία», α­πο­δει­κνύε­ται λαν­θα­σμέ­νη. Τέ­λη Δε­κεμ­βρίου 2014, κυ­κλο­φό­ρη­σε τέ­ταρ­το “α­φή­γη­μα”. Η έκ­δο­ση εί­χε α­να­κοι­νω­θεί για τις […]

Read more ›
Δομές αλληλεγγύης μπροστά στη νέα πραγματικότητα

Δομές αλληλεγγύης μπροστά στη νέα πραγματικότητα

Πάνε πάνω από τρία χρόνια από τότε που οι «ανήσυχοι» και οι «αγανακτισμένοι» της πλατείας Συντάγματος, και όχι μόνο, άρχισαν να δίνουν σάρκα και οστά σε αυτό που συχνά καλούμε «ουτοπία της πράξης». Καλύπτοντας το κενό μιας πολιτείας που εθελοτυφλεί μπροστά στα προβλήματα και με άξονα τρεις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (τροφή-υγεία-παιδεία), τόσο οι συλλογικότητες που ήδη υπήρχαν όσο και οι […]

Read more ›
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Επιμέλεια: Κατερίνα Αναστασίου • catana@freemail.gr  Perfect Mirror O Entang Wiharso, από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες της Ινδονησίας, θίγει ζητήματα της καθημερινότητας και εξερευνά τα κοινωνικο–πολιτικά θέματα της χώρας του, μέσα από μία στενή εξέταση των διαπροσωπικών σχέσεων, των παραδόσεων και της ανθρώπινης ψυχής. Το βασικό ερώτημα που θέτει στην έκθεσή του Perfect Mirror είναι αν τα κυρίαρχα συστήματα εξουσίας καταπιέζουν […]

Read more ›

​ΦΕ­ΣΤΙ­ΒΑΛ ΘΕ­Α­ΤΡΙ­ΚΕΣ ΣΥ­ΝΘΕ­ΣΕΙΣ IV: “Βε­ρε­νί­κη” του Ρα­κί­να

Με ή­ρωες α­λη­θι­νά πρό­σω­πα της ι­στο­ρίας, ο Ρα­κί­νας δη­μιουρ­γεί μια τρα­γω­δία. Πο­λύ κο­ντά στη χρο­νι­κή στιγ­μή που στην ευ­ρω­παϊκή λο­γο­τε­χνία η αν­θρώ­πι­νη φύ­ση αρ­χί­ζει να πα­ρου­σιά­ζε­ται ό­πως α­κρι­βώς πρέ­πει να εί­ναι -ε­λεύ­θε­ρη, στο με­ταίχ­μιο αυ­τό μια ι­σχυ­ρής κοι­νω­νι­κής αλ­λα­γής- συν­θέ­τει ο Ρα­κί­νας τη «Βε­ρε­νί­κη» του, φτιαγ­μέ­νη απ’ αυ­τά τα υ­λι­κά των πραγ­μα­τι­κών αν­θρώ­πων, ό­πως σε μια κα­θη­με­ρι­νή α­πλή α­νυ­πε­ρά­σπι­στη ε­ρω­τι­κή […]

Read more ›