Category: Βιβλίο

Θη­ρεύο­ντας το ε­ξαι­ρε­τι­κό

Δέ­σποι­να Μπά­τρη «Ή ό­λοι ή κα­νείς» Εκδό­σεις Με­ταίχ­μιο Φεβ. 2015 Το πρώ­το βι­βλίο της Δέ­σποι­νας Μπά­τρη α­πο­τε­λεί την πρώ­τη πα­γκο­σμιο­ποιη­μέ­νη συλ­λο­γή ι­στο­ριών, που κυ­κλο­φό­ρη­σε στα κα­θ’ η­μάς. Αυ­τό, ό­σο του­λά­χι­στον α­να­κα­λού­με μέ­σα στις τε­λευ­ταίες δε­κα­ε­τίες. Οι ι­στο­ρίες το­πο­θε­τού­νται στα τέσ­σε­ρα ση­μεία του ο­ρί­ζο­ντα. Για να α­κρι­βο­λο­γού­με, σε πέ­ντε ση­μεία, σε πέ­ντε δια­φο­ρε­τι­κές χώ­ρες και σε τρεις η­πεί­ρους. Αντί­στοι­χα, α­πο­μα­κρυ­σμέ­να χρο­νι­κά […]

Read more ›
Λεξικογράφος Καβάφης

Λεξικογράφος Καβάφης

Κ. Π. Καβάφη «Το Λεξικό παραθεμάτων» Φιλ. Επιμ. Μιχάλης Πιερής Εκδ. Ίκαρος, Φεβ. 2015 Η αναγγελία της ύπαρξης «Λεξικού παραθεμάτων» Καβάφη έγινε από τον Γ. Π. Σαββίδη στο αφιέρωμα του περιοδικού «Νέα Εστία» για την 100ετηρίδα από τη γέννηση του ποιητή, στο τεύχος της 1ης Νοε. 1963, πληροφορεί ο Μιχάλης Πιερής, εκκινώντας την εισαγωγή του. Ακριβέστερα, η αναγγελία τοποθετείται στο […]

Read more ›

Η περίπτωση Ρώμου Φιλύρα

Ρώ­μος Φι­λύ­ρας «Ποιή­μα­τα Άπα­ντα τα ευ­ρε­θέ­ντα» Τό­μοι Α΄- Β΄ Φι­λο­λο­γι­κή ε­πι­μέ­λεια Χ. Λ. Κα­ρά­ο­γλου-Α. Ξυ­νο­γα­λά Εκδ. University Studio Press Μάρ­τιο 2013, ό­ταν ξε­κι­νού­σε με­τά φα­νών και λα­μπά­δων το Έτος Κα­βά­φη, κυ­κλο­φό­ρη­σαν τα δί­το­μα Άπα­ντα Ρώ­μου Φι­λύ­ρα. Το ει­σα­γω­γι­κό ση­μείω­μα των ε­πι­με­λη­τών φέ­ρει η­με­ρο­μη­νία Μάιος 2012. Αν η έκ­δο­ση δεν κα­θυ­στε­ρού­σε στο Τυ­πο­γρα­φείο, θα συ­νέ­πι­πτε με την ε­πέ­τειο των 70 χρό­νων […]

Read more ›

Όλα εί­ναι έ­να λά­θος

Θω­μάς Συ­μεω­νί­δης «Γί­νε ο ή­ρωάς μου!» Εκδό­σεις Γα­βριη­λί­δης Φεβ. 2015 Εί­χε κά­μπο­σο και­ρό να προ­κύ­ψει πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νος γέν­νη­μα θρέμ­μα Θεσ­σα­λο­νι­κιός. Το βι­βλίο του Θω­μά Συ­μεω­νί­δη α­πο­τε­λεί ευ­χά­ρι­στη έκ­πλη­ξη, έ­στω κι αν έρ­χε­ται μέ­σω Πα­ρι­σίων. Έτσι κι αλ­λιώς, δε­δο­μέ­νου ό­τι μία αυ­ξα­νό­με­νη ο­μά­δα πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νων εί­ναι δι­πλω­μα­τού­χοι α­νώ­τα­των σχο­λών, με με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές σε ι­δρύ­μα­τα η­με­δα­πής και αλ­λο­δα­πής, α­να­μέ­νε­ται να πλη­θαί­νουν, με τη συμ­βο­λή […]

Read more ›

Το σύνδρομο του καθρέφτη

Κώ­στας Κα­τσου­λά­ρης «Νυ­χτε­ρι­νό ρεύ­μα» Εκδό­σεις Πό­λις Μάρ­τιος 2015    Η πρώ­τη ε­ντύ­πω­ση εί­ναι ό­τι οι και­νού­ριες ι­στο­ρίες του Κώ­στα Κα­τσου­λά­ρη, που α­πορ­ρέ­ουν α­πό συγ­γρα­φές της τε­λευ­ταίας ε­ξα­ε­τίας, το­πο­θε­τού­νται στο οι­κείο κλί­μα των προ­η­γού­με­νων πε­ζών του. Πρό­κει­ται και πά­λι για α­θη­ναϊκές ι­στο­ρίες, ό­πως τα έ­ντε­κα διη­γή­μα­τα της συλ­λο­γής «Μι­κρός δα­κτύ­λιος». Και ε­δώ,  μία ι­στο­ρία δια­φεύ­γει ε­κτός των ο­ρίων του “μι­κρού δα­κτυ­λίου”, […]

Read more ›

Ο θυ­μός του έ­ρω­τα

Χρή­στος Βού­που­ρας «7 θυ­μοί» Εκδό­σεις Εστίας Νοέ. 2014 Πα­λαιό­τε­ρα, μέ­χρι και τις πρώ­τες με­τα­πο­λε­μι­κές δε­κα­ε­τίες, πα­ρα­τη­ρεί­το σε με­γά­λη έ­κτα­ση, ε­πιρ­ρέ­πεια προς την ποίη­ση. Η στι­χο­πλο­κή δεν χρειά­ζε­ται ού­τε πο­λύ χρό­νο ού­τε εκ­δό­τη. Εύ­κο­λα ο κα­θέ­νας ε­ξέ­δι­δε και έ­να δυο ποιη­τι­κές συλ­λο­γές. Από τα μέ­σα πε­ρί­που της δε­κα­ε­τίας του ’80, αρ­χί­ζει στα­δια­κή στρο­φή προς την πε­ζο­γρα­φία. Βο­η­θώ­ντας σή­με­ρα η ψη­φια­κή τε­χνο­λο­γία, […]

Read more ›

Ασσασ­σί­νοι, Χρυ­σαυ­γί­τες, με­τα­νά­στες

Νί­κος Α. Μά­ντης «Πέ­τρα ψα­λί­δι χαρ­τί» Εκδό­σεις Κα­στα­νιώ­τη Νοέμ­βριος 2014 Ακό­μη δεν τον εί­δα­με Γιαν­νά­κη τον βα­φτί­σα­με. Αλλά ά­παξ και τον βα­φτί­σα­με, που ση­μαί­νει ό­τι α­πο­δε­χτή­κα­με πως έ­χει προ­κύ­ψει ι­διαί­τε­ρη κα­τη­γο­ρία βι­βλίων που ε­ντάσ­σο­νται στη “λο­γο­τε­χνία της κρί­σης”, αυ­τά  πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται. Η θε­μα­τι­κή ο­μπρέ­λα, έ­τσι κι αλ­λιώς, εί­ναι με­γά­λη. Αρκεί να υ­πάρ­χει έ­στω και έ­νας ή­ρωας ά­στε­γος, α­πο­λυ­μέ­νος α­πό την ερ­γα­σία […]

Read more ›

Λο­γο­τε­χνι­κή πα­τρι­δο­γνω­σία

«Τό­ποι της λο­γο­τε­χνίας. 134 συγ­γρα­φείς κα­τα­γρά­φου­ν μία ελ­λη­νι­κή προ­σω­πι­κή γεω­γρα­φία» Επι­μέ­λεια Μιχ. Μο­δι­νός Εκδ. Κα­στα­νιώ­τη-Εται­ρεία Συγ­γρα­φέω­ν Μάρ­τιος 2015 Η Εται­ρεία Συγ­γρα­φέων, α­πό το 1994, εκ­δί­δει κα­τ’ έ­τος θε­μα­τι­κά η­με­ρο­λό­για, έ­χο­ντας μέ­χρι σή­με­ρα κα­λύ­ψει έ­να ευ­ρύ φά­σμα. Δο­κί­μα­σε τις α­ντο­χές του συγ­γρα­φι­κού της δυ­να­μι­κού τό­σο στα γε­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου θέ­μα­τα ό­σο και στα α­πο­λύ­τως ε­στια­σμέ­να. Σχη­μα­τί­στη­κε έ­τσι μία α­ξιό­λο­γη πα­ρα­κα­τα­θή­κη κει­μέ­νων, με […]

Read more ›

Μα­κρο­νή­σου με­θεόρ­τια

Δη­μή­τρης Φύσ­σας «Η Νι­λου­φέρ στα χρό­νια της κρί­σης» Εκδό­σεις Εστίας Φε­βρουά­ριος 2015 Σύμ­φω­να με το σύ­ντο­μο κεί­με­νο στο ο­πι­σθό­φυλ­λο, “αν τε­λι­κά έ­να μέ­ρος της σύγ­χρο­νης συγ­γρα­φι­κής πα­ρα­γω­γής θεω­ρη­θεί στο μέλ­λον λο­γο­τε­χνία της κρί­σης, τό­τε το πρό­σφα­το”, πέ­μπτο ε­ντός μιας δε­κα­ε­τίας μυ­θι­στό­ρη­μα του Δη­μή­τρη Φύσ­σα, “θα διεκ­δι­κή­σει τη θέ­ση του σ’ αυ­τή­ν”. Προς το πα­ρόν, θα μπο­ρού­σε να διεκ­δι­κή­σει θέ­ση στη […]

Read more ›
Το περιοδικό της Θεσσαλονίκης

Το περιοδικό της Θεσσαλονίκης

Μία από τις έντεκα φωτογραφίες του Γιώργου Δεπόλλα, στο ένθετο Camera Obscura. Τα λογοτεχνικά περιοδικά οφείλουν να είναι προσωποπαγή. Με δημοκρατικές διαδικασίες δεν βγαίνουν περιοδικά. Εγώ ήμουν δικτατορικός.” Αυτά έλεγε ο Μανόλης Αναγνωστάκης σε συνέντευξή του, αναφερόμενος και στα προπολεμικά περιοδικά, που “ήταν περιοδικά παρέας,περιοδικά ιδεών”. Και συμπλήρωνε: “Σήμερα τα περιοδικά δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Οι ίδιοι συνεργάτες μπορεί να […]

Read more ›