Category: Βιβλίο

Κρίση ταυτότητας

Χρί­στος Κυ­θρεώ­της «Μια χα­ρά» Εκδό­σεις Πα­τά­κη Μάρ­τιος 2014 Απα­ρά­βα­τος κα­νό­νας για να γρα­φεί πα­ρου­σία­ση ε­νός βι­βλίου, ε­κτός α­πό το να δια­βα­στεί αυ­τό κα­νο­νι­κά και ό­χι δια­γω­νίως, εί­ναι να μην δια­βα­στούν ού­τε καν δια­γω­νίως, σχε­τι­κές πα­ρου­σιά­σεις και κρι­τι­κές. Πε­ρισ­σό­τε­ρο ε­πι­τα­κτι­κός α­πο­βαί­νει αυ­τός ο κα­νό­νας, τα τε­λευ­ταία χρό­νια, που, με πρό­σχη­μα την κρί­ση, έ­χει ε­πι­κρα­τή­σει στις α­ξιο­λο­γή­σεις το λε­γό­με­νο “positive thinking”. Στα […]

Read more ›

Ο Άλλος Άγρας

Τέλλος Άγρας «Τα Ποιήματα» Τόμος Α Φιλ. Επιμέλεια Έλλη Φιλοκύπρου Μ.Ι.Ε.Τ. Σεπ. 2014 Καλή η αισιοδοξία, ωραία τα μεγάλα λόγια, αλλά να μην υπερβάλλουμε κιόλας, πως οι “χαμηλές φωνές ποιητών του μεσοπολέμου” εξακολουθούν να ακούγονται! Και μάλιστα “επίμονα”, γιατί μας αρέσει η ιδέα πως τάχατες συμμεριζόμαστε τις εμπειρίες που εκείνοι καταγράφουν, όπως “περιθωριοποίηση ανθρώπων, ισοπέδωση αξιών, μοναξιά”. Φράσεις που μπορεί […]

Read more ›

Τα ορφανά του Τσαουσέσκου

Άκης Παπαντώνης «Καρυότυπος» Εκδόσεις Κίχλη Νοέ. 2014 Εδώ και μια πενταετία, ίσως και παραπάνω, όταν οι μεν φωνάζουν στις πορείες το σύνθημα “Είμαστε όλοι μετανάστες” ή το γράφουν στους τοίχους, οι άλλοι τους αποκαλούν “τα ορφανά του Τσαουσέσκου”, ξεθάβοντας τον χαρακτηρισμό από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας, όπως λέγανε παλαιότερα. Αν και το 2014, με τη συμπλήρωση 25 χρόνων, Ευρωπαίοι και […]

Read more ›

Όταν γελάνε οι άδαρτοι

Σω­τή­ρης Δη­μη­τρίου «Κο­ντά στην κοι­λιά» Εκδό­σεις Πα­τά­κη Δε­κέμ­βριος 2014 Τε­λι­κά, η πρό­τα­ση που κά­να­με τον Σε­πτέμ­βριο του 2012, με α­φορ­μή το τρί­το “α­φή­γη­μα” του Σω­τή­ρη Δη­μη­τρίου, «Η σιω­πή του ξε­ρό­χορ­του», πως πρό­κει­ται για μία ά­τυ­πη α­φη­γη­μα­τι­κή τρι­λο­γία, στην ο­ποία και δί­να­με τον τίτ­λο, «Ύμνος στην α­με­ρι­μνη­σία», α­πο­δει­κνύε­ται λαν­θα­σμέ­νη. Τέ­λη Δε­κεμ­βρίου 2014, κυ­κλο­φό­ρη­σε τέ­ταρ­το “α­φή­γη­μα”. Η έκ­δο­ση εί­χε α­να­κοι­νω­θεί για τις […]

Read more ›

Κάλ­βου ε­πι­στο­λο­γρα­φία

Ανδρέ­ας Κάλ­βος «Αλλη­λο­γρα­φία» Ει­σα­γω­γή – Σχο­λια­σμός Δη­μή­τρης Αρβα­νι­τά­κης με τη συ­νερ­γα­σία  Λεύ­κιου Ζα­φει­ρίου Μου­σείο Μπε­νά­κη Το πρό­σφα­το α­πό­κτη­μα της Βι­βλιο­γρα­φίας Κάλ­βου συ­γκε­ντρώ­νει ά­πα­ντα τα ευ­ρι­σκό­με­να γράμ­μα­τα, τα δι­κά του και τα προς αυ­τόν. Έρχε­ται ό­χι δυο χρό­νια με­τά θά­να­το, ό­πως “ά­πα­ντα τα ευ­ρι­σκό­με­να Σο­λω­μού”, αλ­λά 145, ε­νώ έ­χουν πα­ρέλ­θει δυο αιώ­νες α­πό την πρώ­τη ε­πι­στο­λή του ει­κο­σά­χρο­νου Κάλ­βου, ευ­ρι­σκό­με­νου στη […]

Read more ›

Ταξίδι μεταμόρφωσης

Ταξίδι μεταμόρφωσης Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε «Το ταξίδι στην Ιταλία» Εισαγωγή – Μετάφραση Γιώργος Δεπάστας Εκδόσεις Ολκός Νοέμβριος 2014 Με τον στίχο του Βιζυηνού, “μετεβλήθη εντός μου, και ο ρυθμός του κόσμου” –προφανώς αποκομμένο από τα συμφραζόμενα του ποιήματος «Το φάσμα μου» στο οποίο ανήκει– θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς τη μεταμόρφωση του Γκαίτε από “το ιταλικό ταξίδι”. Με θετικό […]

Read more ›