Category: Βιβλίο

Υπό μεταμοντέρνο πρίσμα

Ιωάννα Παρασκευοπούλου «Το Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας. Ιστορικά οράματα 1834-2013» Εκδόσεις Πόλις Μάιος 2015 Ισως, μία μελέτη με θέμα ένα νεκροταφείο να μην αποτελεί την καλύτερη ιδέα για την Κυριακή των εκλογών. Πιθανόν, να μην είναι ούτε καν κατάλληλη επιλογή, καθώς μπορεί να παρερμηνευθεί και να εκληφθεί ότι εκφράζει πνεύμα ηττοπάθειας ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τη […]

Read more ›

Άνθη του γιαλού

Λέανδρος Πολενάκης «Βάρκα στο γιαλό. Ιστορίες με Σίφνο» Εκδόσεις Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Μάρτιος 2015 Ο Σεπτέμβριος καλά κρατεί και εμείς παραμένουμε στο Αιγαίο και τα πλεούμενά του. Αυτό, σε πείσμα των εκλογών και της ατέρμονος, συχνά στημένης και δόλιας, εκλογολογίας. Προτιμούμε να κωφεύουμε στις Κασσάνδρες και να στήνουμε αυτί στις Σειρήνες. Και οι πιο γλυκόλαλες Σειρήνες έρχονται από τις παλαιές […]

Read more ›

Συναξάρι αγίων και αμαρτωλών

Φοί­βος Ι. Πιο­μπί­νος «Επί­σκε­ψη σε μιά έκ­θε­ση και άλ­λα διη­γή­μα­τα» Εκδό­σεις Κί­χλη Απρί­λιος 2015 Με το πέ­μπτο βι­βλίο, ο Φοί­βος Πιο­μπί­νος α­πο­τολ­μά   έ­να δεύ­τε­ρο πε­ζο­γρα­φι­κό εγ­χεί­ρη­μα. Αυ­τήν τη φο­ρά πρό­κει­ται για μία συλ­λο­γή διη­γη­μά­των, που θα μπο­ρού­σε να ε­κλη­φθεί και ως συ­νέ­χεια του πρώ­του πε­ζο­γρα­φι­κού βι­βλίου του, που εί­χε εκ­δο­θεί το 1996. Εκεί­νο τιτ­λο­φο­ρεί­ται «Σπου­δή θα­νά­του», τίτ­λος που το πρώ­το […]

Read more ›

Αρμενίζοντας στη στεριά

Φαί­δων Ταμ­βα­κά­κης «Η α­να­πα­λαίω­ση» Εκδό­σεις  Εστίας Απρί­λιος 2015 Με την εκ­πνοή του Αυ­γού­στου και την η­με­ρο­λο­για­κή έ­ναρ­ξη του φθι­νο­πώ­ρου α­δειά­ζουν τα πα­ρά­κτια των θα­λασ­σών α­πό τα γιώτ με τις βα­ριές πο­λύ­στρο­φες μη­χα­νές. Επι­στρέ­φουν οί­κα­δε “οι κα­πε­τά­νιοι του γλυ­κού νε­ρού”, α­φή­νο­ντας τους με­ρα­κλή­δες ι­στιο­πλόους να α­φου­γκρά­ζο­νται τις φθι­νο­πω­ρι­νές πνοές του α­νέ­μου. Στον σε­πτεμ­βριά­τι­κο ο­ρί­ζο­ντα, πι­νε­λιές τα λευ­κά πα­νά­κια τους, που κι […]

Read more ›

Περί βιβλιοκριτικής και Άγρα

Τέλ­λος Άγρας «Κρι­τι­κά» Πέ­μπτος Τό­μος, 2 «Πα­ράρ­τη­μα – Ση­μειώ­σεις» Φι­λο­λο­γι­κή ε­πι­μέ­λεια Κώ­στας Στερ­γιό­που­λος Εκδό­σεις Ερμής Νοέμ­βριος 2014 Στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο σχο­λιά­σα­με τον πέ­μπτο τό­μο των «Κρι­τι­κών» του Τέλ­λου Άγρα, που εκ­δό­θη­κε εί­κο­σι χρό­νια με­τά τον τέ­ταρ­το, ο­λο­κλη­ρώ­νο­ντας το εγ­χεί­ρη­μα της συ­γκέ­ντρω­σης των κρι­τι­κών του κει­μέ­νων. Όπως φαί­νε­ται, ό­μως, υ­πάρ­χει α­κό­μη υ­πό­λοι­πο, με “α­συ­γκέ­ντρω­τα” κεί­με­να, του ο­ποίου δεν προσ­διο­ρί­ζε­ται η έ­κτα­ση. […]

Read more ›

Έργο μόχθου και αφοσίωσης

Τέλ­λος Άγρας «Κρι­τι­κά» Πέ­μπτος Τό­μος, 1 «Δι­κοί μας και ξέ­νοι» Φι­λο­λο­γι­κή ε­πι­μέ­λεια Κώ­στας Στερ­γιό­που­λος Εκδό­σεις Ερμής Μάιο 2014 Με έ­ναν πέ­μπτο τό­μο ο­λο­κλη­ρώ­νο­νται ά­πα­ντα τα «Κρι­τι­κά» του Τέλ­λου Άγρα. Μό­νο που τα ε­να­πο­μεί­να­ντα α­πό τους προ­η­γού­με­νους τέσ­σε­ρις τό­μους κρι­τι­κά κεί­με­νά του υ­πε­ρέ­βη­σαν την έ­κτα­ση ε­νός τό­μου, που ο­ρί­ζε­ται πε­ρί­που στις 500 σε­λί­δες, και χρειά­στη­καν δυο τό­μοι. Ακρι­βέ­στε­ρα, ο πέ­μπτος χω­ρί­στη­κε […]

Read more ›

Θη­ρε­σία και Θε­ο­νύμ­φη

Ρέα Γα­λα­νά­κη «Η Άκρα Τα­πεί­νω­ση» Εκδό­σεις Κα­στα­νιώ­τη Απρ. 2015 Στο πρό­σφα­το μυ­θι­στό­ρη­μα της Ρέ­ας Γα­λα­νά­κη λαν­θά­νει μία αι­σιό­δο­ξη διά­θε­ση, ου­το­πι­κή ή, εν­δε­χο­μέ­νως, ι­δε­ο­λο­γι­κής πα­ρόρ­μη­σης. Από τον τίτ­λο μέ­χρι την κα­τά­λη­ξη του βι­βλίου, η α­να­φο­ρά γί­νε­ται σε πα­ρελ­θό­ντα χρό­νο και ό­χι σε έ­ναν διαρ­κή ε­νε­στώ­τα. Η «Άκρα Τα­πεί­νω­ση» εί­ναι ο ει­κο­νο­γρα­φι­κός τύ­πος της βυ­ζα­ντι­νής τέ­χνης, που πα­ρα­πέ­μπει στην ε­σχά­τη τα­πεί­νω­ση, τον […]

Read more ›

Θη­ρεύο­ντας το ε­ξαι­ρε­τι­κό

Δέ­σποι­να Μπά­τρη «Ή ό­λοι ή κα­νείς» Εκδό­σεις Με­ταίχ­μιο Φεβ. 2015 Το πρώ­το βι­βλίο της Δέ­σποι­νας Μπά­τρη α­πο­τε­λεί την πρώ­τη πα­γκο­σμιο­ποιη­μέ­νη συλ­λο­γή ι­στο­ριών, που κυ­κλο­φό­ρη­σε στα κα­θ’ η­μάς. Αυ­τό, ό­σο του­λά­χι­στον α­να­κα­λού­με μέ­σα στις τε­λευ­ταίες δε­κα­ε­τίες. Οι ι­στο­ρίες το­πο­θε­τού­νται στα τέσ­σε­ρα ση­μεία του ο­ρί­ζο­ντα. Για να α­κρι­βο­λο­γού­με, σε πέ­ντε ση­μεία, σε πέ­ντε δια­φο­ρε­τι­κές χώ­ρες και σε τρεις η­πεί­ρους. Αντί­στοι­χα, α­πο­μα­κρυ­σμέ­να χρο­νι­κά […]

Read more ›
Λεξικογράφος Καβάφης

Λεξικογράφος Καβάφης

Κ. Π. Καβάφη «Το Λεξικό παραθεμάτων» Φιλ. Επιμ. Μιχάλης Πιερής Εκδ. Ίκαρος, Φεβ. 2015 Η αναγγελία της ύπαρξης «Λεξικού παραθεμάτων» Καβάφη έγινε από τον Γ. Π. Σαββίδη στο αφιέρωμα του περιοδικού «Νέα Εστία» για την 100ετηρίδα από τη γέννηση του ποιητή, στο τεύχος της 1ης Νοε. 1963, πληροφορεί ο Μιχάλης Πιερής, εκκινώντας την εισαγωγή του. Ακριβέστερα, η αναγγελία τοποθετείται στο […]

Read more ›

Η περίπτωση Ρώμου Φιλύρα

Ρώ­μος Φι­λύ­ρας «Ποιή­μα­τα Άπα­ντα τα ευ­ρε­θέ­ντα» Τό­μοι Α΄- Β΄ Φι­λο­λο­γι­κή ε­πι­μέ­λεια Χ. Λ. Κα­ρά­ο­γλου-Α. Ξυ­νο­γα­λά Εκδ. University Studio Press Μάρ­τιο 2013, ό­ταν ξε­κι­νού­σε με­τά φα­νών και λα­μπά­δων το Έτος Κα­βά­φη, κυ­κλο­φό­ρη­σαν τα δί­το­μα Άπα­ντα Ρώ­μου Φι­λύ­ρα. Το ει­σα­γω­γι­κό ση­μείω­μα των ε­πι­με­λη­τών φέ­ρει η­με­ρο­μη­νία Μάιος 2012. Αν η έκ­δο­ση δεν κα­θυ­στε­ρού­σε στο Τυ­πο­γρα­φείο, θα συ­νέ­πι­πτε με την ε­πέ­τειο των 70 χρό­νων […]

Read more ›