Να δώ­σου­με α­ξιο­πρέ­πεια στους πο­λί­τες, να βά­λου­με τέ­λος στη φαυ­λό­τη­τα

 

Η μά­χη κό­ντρα στη φτώ­χεια και τον κοι­νω­νι­κό α­πο­κλει­σμό, κό­ντρα στα βα­θιά ρι­ζω­μέ­να συ­στή­μα­τα φαυ­λό­τη­τας και νε­πο­τι­σμού, που έ­χει θε­με­λιώ­σει το δί­πο­λο της χρε­ο­κο­πίας, ΝΔ και ΠΑ­ΣΟ­Κ, εί­ναι συ­νε­χής και α­διά­κο­πη. Αυ­τά που έ­χουν γί­νει ως τώ­ρα -σε συν­θή­κες α­σφυ­κτι­κής μνη­μο­νια­κής ε­πι­τή­ρη­σης και με πε­ριο­ρι­σμέ­νους πό­ρους- εί­ναι πολ­λά. Αυ­τά που δρο­μο­λο­γού­νται, με την κυ­βέρ­νη­ση να α­να­κτά αρ­κε­τούς πό­ντους δη­μο­σιο­νο­μι­κής ε­λευ­θε­ρίας α­πό τον Αύ­γου­στο και με­τά, εί­ναι α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρα. Αυ­τό ή­ταν το βα­σι­κό μή­νυ­μα στην εκ­δή­λω­ση που ορ­γά­νω­σαν οι Ομά­δες Με­λών ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Κυ­ψέ­λης – Πλ. Αμε­ρι­κής, Κυ­ψέ­λης, Πλα­τείας Βι­κτω­ρίας και Πα­τη­σίων, με τη συμ­με­το­χή δε­κά­δων με­λών και φί­λων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και κε­ντρι­κό ο­μι­λη­τή τον Δη­μή­τρη Κα­ρέλ­λα, γε­νι­κό γραμ­μα­τέα Πρό­νοιας του υ­πουρ­γείου Εργα­σίας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύης.

Οι βα­σι­κοί ά­ξο­νες

Oι βα­σι­κοί ά­ξο­νες πα­ρεμ­βά­σεων στο σκέ­λος της Πρό­νοιας ε­ξει­δι­κεύ­θη­καν στα πε­δία: φτώ­χεια και κοι­νω­νι­κός α­πο­κλει­σμός – παι­δί – Ρο­μά – νέα προ­νοια­κή αρ­χι­τε­κτο­νι­κή σε ό,τι α­φο­ρά τα κοι­νω­νι­κά ε­πι­δό­μα­τα.
Ο α­πο­λο­γι­σμός μό­νο ευ­κα­τα­φρό­νη­τος δεν εί­ναι: α­πό τη δω­ρεάν πε­ρί­θαλ­ψη για ό­λους τους ά­νερ­γους, τα δω­ρεάν σχο­λι­κά γεύ­μα­τα, το Κοι­νω­νι­κό Ει­σό­δη­μα Αλλη­λεγ­γύης (ΚΕ­Α), τις αλ­λα­γές στην αρ­χι­τε­κτο­νι­κή των οι­κο­γε­νεια­κών ε­πι­δο­μά­των, ό­που πλέ­ον δι­καιού­χοι εί­ναι και μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες, ως το στε­γα­στι­κό ε­πί­δο­μα, τα ει­δι­κά μέ­τρα για τις πλέ­ον ευά­λω­τες ο­μά­δες, ό­πως οι ΑμεΑ, που α­να­κού­φι­σαν ά­με­σα με­γά­λες ο­μά­δες πλη­θυ­σμού, ως τα βα­θιά διαρ­θρω­τι­κά μέ­τρα, που θε­σπί­στη­καν, ό­πως τα Κέ­ντρα Κοι­νό­τη­τας για την ε­νη­μέ­ρω­ση των δι­καιού­χων, οι πα­ρεμ­βά­σεις για την ε­νο­ποίη­ση του μη­χα­νι­σμού προ­νοια­κής πο­λι­τι­κής του κρά­τους, με τη με­τε­ξέ­λι­ξη του Οργα­νι­σμού Γεωρ­γι­κών Ασφα­λί­σεων (Ο­ΓΑ) σε Οργα­νι­σμό Προ­νοια­κών Επι­δο­μά­των και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύης (Ο­ΠΕ­ΚΑ), το νέο θε­σμι­κό πλαί­σιο για την α­να­δο­χή και την υιο­θε­σία, που διευ­κο­λύ­νουν την α­ποϊδρυ­μα­το­ποίη­ση των παι­διών, οι πα­ρεμ­βά­σεις για τα α­συ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα κ.ά.
Ωστό­σο, α­κό­μη έ­χουν να γί­νουν πά­ρα πολ­λά, ώ­στε να αρ­θούν οι συν­θή­κες που έ­χουν δια­μορ­φώ­σει οι μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές των τε­λευ­ταίων ε­τών, αλ­λά και οι α­κραίες νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές που ε­πι­χει­ρή­θη­καν α­πό την κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά – Βε­νι­ζέ­λου με πρό­σχη­μα τα μνη­μό­νια.

Θε­σμι­κές αλ­λα­γές

Πέ­ρα α­πό τα πο­σο­τι­κά μέ­τρα για την α­να­κού­φι­ση των φτω­χό­τε­ρων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των, ό­πως η ε­πέ­κτα­ση των σχο­λι­κών γευ­μά­των α­πό 150.000 σή­με­ρα σε 500.000 το 2019, το στε­γα­στι­κό ε­πί­δο­μα, που θα α­να­κου­φί­σει πε­ρί­που 500.000 νοι­κο­κυ­ριά, οι διορ­θώ­σεις των α­δι­κιών που έ­χουν ε­ντο­πι­στεί στα ε­πι­δό­μα­τα τέ­κνων τρί­τε­κνων και τε­τρά­τε­κνων οι­κο­γε­νειών κλπ, ε­ξί­σου ση­μα­ντι­κά εί­ναι και τα θε­σμι­κά που βρί­σκο­νται προ των πυ­λών σε ό,τι α­φο­ρά την κα­τα­γρα­φή και τη χρη­στή λει­τουρ­γία των Ιδρυ­μά­των, ε­ντός των ο­ποίων έ­χουν ε­ντο­πι­στεί τε­ρά­στιοι θύ­λα­κες φαυ­λό­τη­τας, κα­κο­δια­χεί­ρι­σης και κα­τα­σπα­τά­λη­σης ή α­δυ­να­μίας δια­χεί­ρι­σης της πε­ριου­σίας τους. Κο­ρυ­φαίο πα­ρά­δειγ­μα η Ελεή­μων Εται­ρία, που «δια­χει­ρί­ζε­ται» το Γη­ρο­κο­μείο Αθη­νών, με τις γνω­στές τρα­γι­κές συ­νέ­πειες για τους φι­λο­ξε­νού­με­νους γέ­ρο­ντες, αλ­λά και το ε­πί μή­νες α­πλή­ρω­το προ­σω­πι­κό, αλ­λά και το Άσυ­λο Ανιά­των -το 3ο πλου­σιό­τε­ρο ΝΠΙΔ στη χώ­ρα!!!-, που α­δυ­να­τεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στις υ­πο­χρεώ­σεις του, χω­ρίς κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση…
Για α­κό­μη μια α­κό­μη φο­ρά, ε­πι­ση­μάν­θη­κε η α­νά­γκη στε­νό­τε­ρης συ­νερ­γα­σίας και ε­νη­μέ­ρω­σης των Ομά­δων Με­λών για το κυ­βερ­νη­τι­κό έρ­γο, ώ­στε να έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρεμ­βαί­νουν στο χώ­ρο δρά­σης τους, ε­ντο­πί­ζο­ντας δυσ­λει­τουρ­γίες, κε­νά και πα­ρα­λεί­ψεις, που χρή­ζουν βελ­τίω­σης. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα, τα σχο­λεία στο 5ο και 6ο Δια­μέ­ρι­σμα, που έ­χουν ε­νταχ­θεί στο πρό­γραμ­μα σχο­λι­κών γευ­μά­των, και κα­τά πό­σο αυ­τά ε­ξε­λίσ­σο­νται ο­μα­λά, ι­κα­νο­ποιούν τους γο­νείς κλπ. Όπως θα έ­λε­γαν και οι «τε­χνο­κρά­τες» των μνη­μο­νίων, η κυ­βέρ­νη­ση χρειά­ζε­ται «feedback» και οι Ομά­δες Με­λών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι οι πλέ­ον αρ­μό­διες γι’ αυ­τή τη «δου­λειά»…

Μα­ρία Ζα­ρί­φη