Νέοι τραμπουκισμοί της διοίκησης Μπέου

????????????????????????????????????

Μια δι­κα­στι­κή δια­μά­χη της Δη­μο­τι­κής Επι­χεί­ρη­σης Ύδρευ­σης και Απο­χέ­τευ­σης Μεί­ζο­νος πε­ριο­χής Βό­λου (ΔΕΥΑΜΒ) και της ι­διω­τι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης ΕΡ­ΓΗΛ Α­ΤΕ, έ­δω­σε το πρό­σχη­μα στη δη­μο­τι­κή αρ­χή Μπέ­ου να ε­πι­διώ­ξει τη διά­λυ­ση της πρώ­της.
Αυ­τή η α­πό­πει­ρα της διοί­κη­σης του Δή­μου συ­να­ντά τη σθε­να­ρή α­ντί­στα­ση του σω­μα­τείου ερ­γα­ζο­μέ­νων στη δη­μο­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, ό­λων των μα­ζι­κών φο­ρέων της πό­λης, των δη­μο­τι­κών κι­νή­σεων που την α­ντι­πο­λι­τεύο­νται, κι­νή­σεων πο­λι­τών και των δη­μο­κρα­τι­κών πο­λι­τι­κών κομ­μά­των, με την ε­ξαί­ρε­ση της δη­μο­τι­κής κί­νη­σης που υ­πο­στή­ρι­ξε ε­πί­ση­μα (α­νε­πί­ση­μα οι πε­ρισ­σό­τε­ροι πρώην βου­λευ­τές της και πολ­λά α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα στε­λέ­χη της εί­χαν υ­πο­στη­ρί­ξει τον Μπέο) η ΝΔ στις προ­η­γού­με­νες ε­κλο­γές, της ο­ποίας οι δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι δεί­χνουν α­νο­χή και ου­σια­στι­κά συ­μπλέ­ουν με τα σχέ­δια του Μπέ­ου).
Η α­πό­φα­ση για τη διά­λυ­ση και την εκ­κα­θά­ρι­ση της ΔΕΥΑΜΒ α­παι­τεί πλειο­ψη­φία του 75% στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο. Ευ­τυ­χώς, τέ­τοια πλειο­ψη­φία δεν υ­πάρ­χει, μια και οι δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι των πα­ρα­τά­ξεων που πρό­σκει­νται στην Κε­ντρο­α­ρι­στε­ρά, στην ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά, στο ΚΚΕ, σε μι­κρό­τε­ρες ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς, κα­θώς και με­ρι­κοί α­νε­ξάρ­τη­τοι που εί­χαν ε­κλε­γεί με τις πα­ρα­τά­ξεις του Μπέ­ου και της ΝΔ, έ­χουν εκ­φρά­σει την κά­θε­τη α­ντί­θε­ση τους.
Η δη­μο­τι­κή αρ­χή Μπέ­ου ό­μως δεν εί­ναι μια συ­νη­θι­σμέ­νη, έ­στω υ­περ­συ­ντη­ρη­τι­κή και δια­χει­ρι­στι­κά πα­ντε­λώς α­νί­κα­νη, δη­μο­τι­κή αρ­χή.
Αυ­τή η α­πί­στευ­τη δη­μο­τι­κή αρ­χή έ­χει α­πό­λυ­τη δυ­σα­νε­ξία στο δη­μο­κρα­τι­κό διά­λο­γο (ό­πως ε­πι­ση­μαί­νει στη σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­ση της η Νο­μαρ­χια­κή Επι­τρο­πή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μα­γνη­σίας) και δεν μπο­ρεί να α­νεχ­θεί στη λει­τουρ­γία του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λίου ού­τε καν τον α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κό λό­γο των δη­μο­τι­κών συμ­βού­λων των άλ­λων πα­ρα­τά­ξεων, ε­νώ της εί­ναι α­δια­νό­η­τη η σκέ­ψη ό­τι συ­νη­θί­ζε­ται στις συ­νε­δριά­σεις των δη­μο­τι­κών ορ­γά­νων να δί­νε­ται ο λό­γος σε εκ­προ­σώ­πους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νων ο­μά­δων πο­λι­τών.
Εί­χαν προ­η­γη­θεί σε πά­μπολ­λες συ­νε­δριά­σεις του Δή­μου και του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ ε­πει­σό­δια, τρα­μπου­κι­σμοί των φί­λων του Μπέ­ου κλπ, αλ­λά αυ­τό που συ­νέ­βη στις δύο συ­νε­δριά­σεις του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λίου στις 27 και 28 Αυ­γού­στου δεν εί­χε προ­η­γού­με­νο.
Η δη­μο­τι­κή αρ­χή προ­σπά­θη­σε με την πα­ρου­σία ι­διω­τι­κής ε­ται­ρείας security και ο­πα­δών της να ε­μπο­δί­σει εκ­πρό­σω­πους κί­νη­σης πο­λι­τών που ζη­τού­σαν το λό­γο. Η συ­νε­δρία­ση δια­κό­πη­κε, ε­νώ ο πρό­ε­δρος του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λίου κα­τέ­θε­σε μή­νυ­ση ε­να­ντίον του δη­μο­τι­κού συμ­βού­λου Νί­κου Κα­νελ­λή (εί­ναι μέ­λος του Ξε­κι­νή­μα­τος).
Η συ­νε­δρία­ση ε­πα­να­λή­φθη­κε την ε­πό­με­νη μέ­ρα με πα­ρου­σία δυ­νά­μεων των ΜΑΤ μέ­σα στο Δη­μαρ­χείο, φου­σκω­τούς φί­λους του Μπέ­ου κλπ. Συ­νε­λή­φθη­σαν κα­τά τη διάρ­κεια της συ­νε­δρία­σης ο Ν. Κα­νελ­λής (αρ­γό­τε­ρα α­φέ­θη­κε ε­λεύ­θε­ρος για να ψη­φί­σει και με­τά συ­νε­λή­φθη και πά­λι) και έ­νας άλ­λος πο­λί­της, ε­νώ ο πρώην ευ­ρω­βου­λευ­τής των Οι­κο­λό­γων Πρά­σι­νων, Μιχ. Τρε­μό­που­λος, που βρι­σκό­ταν ε­κεί κα­ταγ­γέλ­λει ό­τι συ­νε­λή­φθη και υ­πέ­στη βιαιο­πρα­γίες α­πό α­στυ­νο­μι­κούς, πριν α­φε­θεί ε­λεύ­θε­ρος ό­ταν έ­γι­νε γνω­στή η ταυ­τό­τη­τα του.
Η συ­νε­δρία­ση έ­λη­ξε χω­ρίς το ε­πι­διω­κό­με­νο α­πό τον Μπέο α­πο­τέ­λε­σμα, ε­νώ τα πρω­το­φα­νή γε­γο­νό­τα και την α­κραία α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κό­τη­τα της διοί­κη­σης του Δή­μου Βό­λου κα­τήγ­γει­λαν με α­να­κοι­νώ­σεις τους οι δη­μο­τι­κές κι­νή­σεις της Κε­ντρο­α­ρι­στε­ράς και της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, οι νο­μαρ­χια­κές ε­πι­τρο­πές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και του ΚΙΝ.ΑΛ., οι τρεις το­πι­κοί βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η διοί­κη­ση του ΤΕΕ, α­παι­τώ­ντας την παύ­ση των διώ­ξεων ε­να­ντίον του δη­μο­τι­κού συμ­βού­λου, ε­νώ στην α­να­κοί­νω­ση του η ΝΕ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μι­λά για υ­περ­βάλ­λο­ντα ζή­λο της Αστυ­νο­μίας
Εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο και α­πό αυ­τό το ε­πει­σό­διο πως αυ­τά που συμ­βαί­νουν με την φα­σί­ζου­σα δη­μο­τι­κή αρ­χή Μπέ­ου συ­νι­στούν α­κραίο κίν­δυ­νο για την Δη­μο­κρα­τία στον Βό­λο. Ευ­τυ­χώς, ό­πως ε­πι­ση­μαί­νουν οι δη­μο­τι­κές κι­νή­σεις «Mα­ζί για τον Βό­λο» και «Επι­λο­γή Ευ­θύ­νης» στην κοι­νή α­να­κοί­νω­ση τους, πλη­σιά­ζει ή ώ­ρα των αυ­το­διοι­κη­τι­κών ε­κλο­γών.

Μι­χά­λης Κα­στρι­νά­κης